Αγγλο-Ελληνικό / Ελληνο-Αγγλικό
Λεξικό Χημικών και Συγγενών με τη Χημεία Όρων

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Χημείας